خط مشی پارسه

خط مشی پارسه

مسئولیت اجتماعی

مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان یا)  CSR( corporate social responsibility شامل موضوعاتی مرتبط با رفتار سازمان در محیط اجتماعی بوده و فراتر از قلمروهای صرفاً اقتصادی است که سازمان ها  به طور سنتی با آنها در ارتباط هستند.

وقتی زمینه ای را در نظر می گیریم که به طور خاص اقتصادی نیست، کسب و کارها با مجموعه ای از حقوق و مسئولیت های مرتبط با جامعه ای که آن ها را در بر گرفته است، روبرو می شوند که به آن ها اجازه نمی دهد تا تنها بر روی مدیریت اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف خود تمرکز نمایند.

می توان مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان را به رویکرد فوق اضافه کرد.این مفهوم اهداف گسترده تری را در بر می گیرد که شامل جنبه های اجتماعی ، اقتصادی هستند.این مفهوم فراتر از بدست آوردن سود اقتصادی تنها

image
image