قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

کاربران گرامی شرکت توسعه فناوری نوآوری ویدا پارسه 

مطابق با الزامات شرکت ویدا پارسه کاربران موظف هستند با حفظ کرامت انسانی که شعار اصلی شرکت می باشد در راستای افزایش مهارت های فردی و جمعی حرکت کنند و در این راستا اولویت مجموعه عدم تضییع حقوق مادی و معنوی پذیرندگان میباشد.

image
image