دکتر مهرزاد شیرازی

image

دکتر مهرزاد شیرازی

مدرس و مشاور مدیریت منابع انسانی

**دکتری تخصصی (PhD) مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران **جوانترین نامزد دریافت جایزه کتاب سال مدیریت ایران (پروفسور میرسپاسی) **برنده جایزه کتاب سال مدیریت ایران (پروفسور میرسپاسی) درسال 1397

دوره های دکتر مهرزاد شیرازی