دکتر امیرحسین اسدی

image

دکتر امیرحسین اسدی

مشاور مدیریت استارتاپ ها

دوره های دکتر امیرحسین اسدی